Boilar, 12. 01206 Ozaeta (Araba) / Tel: 945 317 006 - Fax: 945 317 126
abarrundia.isabel@ayto.araba.eus / Ordutegia: 10:00etatik - 14:00etara.PARTE-HARTZEA
1.- Lehiaketan parte hartu ahal izango dute 15 urte k gorako pertsonek (adin horretakoek barne).
LANEN BETEKIZUNAK
2.- Film laburrak edozein grabagailurekin lmatu ahal izango dira: sakelako kamera, argazki-kamera digitala, akzio-kamera, tableta, bideokamera, etab. Ondoren, nahi izanez gero, kanpo- erreminten bidez editatu ahalko dira.
3.- Film laburrek originalak izan beharko dute; ezingo dira beste deialdi batzuetan saritutakoak aurkeztu. Lehiaketara aurkeztuta- ko lm labur bakoitzari izena jarri beharko zaio, eta adierazi beharko da gaztelaniazko edo euskarazko kategoriara aurkezten den.
4.- Gehienez 2 minutuko iraupena izango dute, kredituak bar- ne, edukiz gero; ahalik eta bereizmen eta kalitate handienaz grabatuta egongo dira. Fitxategien formatua hauek izan daitez- ke: MOV, MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP eta WebM.
5.- Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, 3 lm labur aurkeztu ahal izango ditu, eta gaia izango da Arabako Lautadako Kuadrilla deritzon eskualdeko ondare etnogra ko eta kulturala.
IZENA EMATEA
6.- Lanak aurkezteko epea 2017ko azaroaren 24an hasi eta 2018ko urtarrilaren 26ko 12:00etan amaituko da. Baliteke epea luzatzea, antolatzaileek egoki iritziz gero.
7.- Lanak aurkeztuko dira kulturalauta-
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. helbide elektronikora bidali-
ta, datu hauek adierazita: lm laburraren
egilearen datuak (izen-abizenak eta harre-
manetarako bideren bat; ahal dela, sakelako
telefonoaren zenbakia), lm laburra zein
kategoriatara aurkezten den, eta lmaren
izena. Aurkeztuko den lm laburrak 10 mega
baino gehiago baditu eta ez baldin bada nahi
trinkotu, zuzenean lehiaketaren antolatzaile-
ei bidali ahalko zaie, WeTransfer edo antze-
koen bitartez, helbide elektroniko honetara: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aurkezten den lm labur bakoitzeko helbide
elektroniko bat erabili beharko da.
Film laburrak hainbat egile baditu, mezu
elektronikoan egile baten izena jarriko da,
eta egilekidetza-atalean adieraziko dira gai-
nerako egileen izenak, jaiotza-data eta NA
zenbakia.
Parte-hartzaileek baimena emango dute lehiaketa kudeatzeko beharrezko datu pertsonalak erabil daitezen.
Antolatzaileek gomendatzen dute ez aurkeztea lanak azken unean; izan ere, gerta daiteke sarea kolapsatzea, lanak aurkez- teko epe barruko azken egunetan haietako asko aldi berean aurkeztuz gero. Antolatzaileek ez dute beren gain hartuko ho- rrega k erator litekeen ondoriorik, eta soilik onartuko dira lehia- ketaren helbide elektronikoaren bidez egindako izen-emateak. SARIAK
8.- Epaimahaia osatuko dute Arabako Lautadako Kuadrilla osatzen duten 8 Udaletako Kultura Zinegotzigoetako ordezkari banak, edo haiek eskuordeturiko pertsonek; Euskara Teknikari- ak; eta Kultura Teknikari batek ordezkari gisa. Epaimahaiak on- doko sariak banatuko ditu (dagokien zerga-atxikipenaren mende egongo dira):
Saria gaztelaniazko lm labur onenari
Saria euskarazko lm labur onenari
Publikoaren saria gaztelaniazko lm laburrari
Publikoaren saria euskarazko lm laburrari
9.- Sariak pilatu ahal izango dira. Saria bakarra izango da, lm laburraren egile-kopurua edozein izanda ere.

10.- Sariak hutsik adierazi ahal izango dira, epaimahaiak hala erabakitzen badu. Erabaki hori apelaezina izango da. LEHIAKETAREN GARAPENA
11.- Lehiaketa-fasera igaroko dira deialdi honen oinarrietara egokituta gutxieneko baldintzak betetzen dituzten lanak, kalita- teari eta baldintza teknikoei dagokienez. Epaimahaiak lehiake- tan onartutako lm labur guz ak ikusiko ditu, eta, ondoren, bere epaia eman eta ezarritako sariak esleituko ditu, Publikoa- ren sariak izan ezik.

12.- Publikoaren saria esleitu ahal izateko, lm laburrak www.cuadrillasalva erra.org webgunearen bidez zabalduko dira, eta botoa emateko sistema eta epea lehiaketara aurkezte- ko epea amaitu ondoren ezarriko dira.

13.- Behin lehiaketa ebatsita, antolatzaileek sarituei eskaera egingo diete lehiaketan izena ematean emandako datu guz ak egiazta ditzaten; hori egindakoan, sariak jaso ahal izango dituz- te.

14.- Epaimahaiaren epaia eta Publikoaren saria Arabako Lauta- dako Kuadrillaren webgunean argitaratuko dira. Sariak banatze- ko ekitaldia webgunearen eta udal bakoitzaren informazio- euskarrien bitartez iragarriko da.

GAI OROKORRAK
15.- Lehiaketaren antolatzaileek beretzat gordeko dute eduki lizuna, bor tza, sexista, arrazista edo pertsonen oinarrizko esku-

bideren bat urratzen duen edukia duten lanak baztertzeko eskubidea.
16.- Parte-hartzaileen ardura izango dira ondokoak: aurkeztutako lanetan musika- piezak erabiltzeaga k hirugarrenekiko eskubiderik ez egotea; haietan agertzen diren pertsonen irudi-eskubideenga ko erreklamaziorik ez egotea; aurkezturiko lm laburrak ez egotea legezko erreklama- zioaren mende; bai eta jabetza intelektua- lari buruzko legeak ezarritakoaren barruan egotea ere. Hala, antolatzaileek ez dute horien gaineko inolako erantzukizunik izango. Diskoetxe baten soinu bat grabatu- ta duen audio-pista bat haren baimenik gabe erabiliz gero, gerta liteke webgunean lm laburra soinurik gabe erreproduzitzea, lege-arrazoiak direla eta.

17.- Lanen egileek lehiaketaren antolatzai- leen esku utziko dituzte euren us apen-eskubideak. Hala, anto- latzaileek lm laburrak erreproduzitu eta erakutsi ahal izango dituzte lehiaketa honen esparru orokorraren barruan, edozein ediziotan, eta lehiaketa bera zabaltzeko eta sustatzeko erabili ahal izango dituzte. Eskubide horiek egikarituko dira be egilea

aipatuta, hark kontrakoa adierazi ezean.
18.- Antolatzaileen irizpideei jarraiki ebatziko da lehiaketaren garapenarekin lotutako eta oinarri hauetan berariaz jaso gabeko aurreikusi gabeko edozein gertaera. Halaber, antolatzaileak ez dira gaizki jasotako edo ez jasotako materialen erantzule izango.

19.- Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek guz- ak onartzea.